قالب وبلاگ
نويسندگان

من یانگم رو دوست دارم قلب

مخسوسن اون سگش ماچماچ

حالا جمعه شون جعمه تعجب

بقیشو توی ادامه ی مطلب ببینید لبخند

 


ادامه مطلب
[ چهارشنبه ٢٥ شهریور ۱۳۸۸ ] [ ۱۱:۱۳ ‎ق.ظ ] [ حانیه ]

بقیشو توی ادامه ی مطلب ببینید نیشخند

 


ادامه مطلب
[ دوشنبه ٢۳ شهریور ۱۳۸۸ ] [ ۱۱:۳٥ ‎ق.ظ ] [ حانیه ]

یک خبر خوب اگه گفتین چه خبره زبانزبان فکر کنید امروز تولد عروسکم گلنازه هوراهوراهوراهوراحالا یک دست و هورا هورا 

اینم عکس تولدش قلبقلب

تولد گلناز جونم مبارک ماچماچ

اینم عکس برادر گلناز پت قلبقلب

اینم عکس تولد گلناز ماچماچ

اینم مال شما بفر ما یید قلبقلب خوشمزه بود

حالا یک دست و هورا تشویقتشویق 

تولد گلناز جونم مبارک دلقک 

تولدش مبارک دلقک                             

ایناهاش آقا خرسه داره کیک رو می یاره لبخند

آ قا خرسه وایسا خنده

ایناهاش آقا پلنگه اومده لبخند     

آقا الاقم اومد خنده

سلام آقا الاقه 

خانم سیندرلاهم اومد تعجب

پس حا لا که جمعمون جمعه هم باهم بگیم تولدت مبارک تشویق

 

 

 

 

[ شنبه ٢۱ شهریور ۱۳۸۸ ] [ ۱۱:٢٦ ‎ق.ظ ] [ حانیه ]

نی نی همیشه دستش لای درها می مو نه

انگشت شصتش امروز مونده لای در خونه

 

دردش گرفت و محکم زد یه لگد به اون در

پاش درد گرفت با این کار شد حال او خراب تر

 

صدای جیغ دادش رسید به گوش با با ش

با باش اومد به اون گفت بچه چته آروم باش

نی نی ساکت شد امایه فکری توی سر داشت

دعا می کرد چه خوب بود خونه وقط یه در داشت 

[ چهارشنبه ۱۸ شهریور ۱۳۸۸ ] [ ۱۱:٢۳ ‎ق.ظ ] [ حانیه ]

 

نی نی کوچولو با بابا ش بازی می کرد می خندید

تا این که بین موهاش چند تا  موی سفید دید

فکر کرد که دیگه با با ش پیر شده و می میره

احساس می کرد که خیلی د لش داره می گیره 

نی نی به گریه افتاد ولی با با ش می خندید

اشک نی نی رو پاک کرد صورت اونو بوسید

می گفت  بخند عزیزم هنوز یه  زره پیرم

 شاید که تا هزار سا ل زنده باشم نمی رم

[ سه‌شنبه ۱٧ شهریور ۱۳۸۸ ] [ ۱۱:۳٦ ‎ق.ظ ] [ حانیه ]

امروز آخرین قسمت کارتن فوتبالیست هاست ناراحتفوتبالیست ها خیلی کارتنش قشنگه

ولی تموم شد ناراحتناراحت

اینم سوباسا وکاکرونگراننگران

من کاکرو  رو دوست ندارم چون از خود راضیه از خود راضیاز خود راضی

اینم عکس سوباسا وتارو ماچقلب

من سوباسا وتار و رو از همه بیشتر دوست دارم قلب

اینم عکس پیرو زی تیم شاهین هوراهورا

هورا هورا هوراهوراهوراهورا هورا

هوراهوراهوراهوراهوراهوراهوراهوراهوراهورا

         

[ یکشنبه ۱٥ شهریور ۱۳۸۸ ] [ ۱۱:۳۱ ‎ق.ظ ] [ حانیه ]

 

  نی نی کو چولو یه توپ داشت به رنگ قرمز وزرد  قلبقلب       

 

یه روز که رفت تو کوچه اونو تو بازی گم کردناراحتناراحت

فکر می کنه که توپش پیدا نمی شه دیگه

    

        

نی نی توی خیالش  ساخته هزا ر تا قصه فرشتهفرشته

هی با خودش تو خونه  حرف میزنه با قصه گریهگریه

از دست من فرار کرد چون بچه ای بدم من

از بس که توی بازی لگد به اون زدم من    

ای توپ نازنینم برگرد بیا به خونه

فقط قلت می دم من خدا خودش می دونه

 

[ شنبه ۱٤ شهریور ۱۳۸۸ ] [ ٤:۱٥ ‎ب.ظ ] [ حانیه ]

خانم بز ناقلا شیطان                                                   

   رفته برای چرا  اوه                                            

چه قدر شاد وشنگوله  لبخند               

                        تو گردنش زنگوله            

 

 

  

 

         خروس می خونه آواز   دلقک                                 

بال هاشو می کنه باز               

     قو قولی قو قو می خونه

                صبح شده اون می  دونه                            

    خانم مرغوجوجه هاش

       هستند همیشه با هاش                                                            

    زندگی شون چه ساده   

  هستند  یه   خانواده  

 

 

 

 

[ چهارشنبه ۱۱ شهریور ۱۳۸۸ ] [ ٧:٥٦ ‎ب.ظ ] [ حانیه ]

                               

سگ حیوونی باوفاست

       

                       جاش توی باغ وصحراست

                         

                                           غذای او استخون

                              

                                                     با صاحبش مهربون

                                     

                               

ببر زرنگ وبزرگ

 

                  که هست قوی تر از گرگ

                 

                                   خونه ی اون تو بیشه

                                 

                                                   شکار چیه همیشه

 

 

این جوجه ی خیلی داناست

                                             زرنگ  و ناقلاست

بال های  اون  قشنگه

                                             پرهاش نارنجی رنگه

می خوره  آب  و  دونه

                                             می پره توی لونه           

  با دوستاش هست مهربون              

                                             همیشه  شاد و خندون خنده

  

[ سه‌شنبه ۱٠ شهریور ۱۳۸۸ ] [ ٦:٤٤ ‎ب.ظ ] [ حانیه ]

[ شنبه ٧ شهریور ۱۳۸۸ ] [ ٥:٥٠ ‎ب.ظ ] [ حانیه ]

 

 دریکی از شهرهای ایران دخترزیبایی به نام (( سوسن )) زندگی می کرد*

اوپنج سال بیشتر نداشت وبرادری کوچک تر از خود داشت

که نامش(( سینا))بود *

اوخیلی به برادر کوچکش حسودی می کرد وتا می توانست اورا اذیت

می کرد واسباب بازی هایش راخراب  می کرد *

هر چقدر هم مادرش او را نصیحت می کردفایده ای نداشت وسوسن اصلا

به حرفهای مادرش گوش نمی داد*

یک روز مادر سوسن می خواست غذا بپزد سینا کوچولو گریه می کرد *

مادر از سوسن خواهش کرد با برا درش کمی بازی کند تا او به کارهایش

برسد * سوسن هم که منتظرچنین فرستی بود می گفت مادر جان خیالت راحت باشد من از برادرم خیلی خوب مواظبت می کنم شما برو به کارهایت رسیدگی کن *  بعله چشمتان روز بد نبیند او وقتی مادرش کارش تمام شد وبه اتاق بچه سرزد  دید که سینا همچنان مشغول گریه وزاری است *

سوسن خانم صدای رادیو رازیادکرده تا صدای سینا به گوش مادر نرسد

وبا خیال راحت مشغول خوردن تمام خراکی های سینا است

مادرکه از این کارسوسن خیلی ناراحت وعصبانی شدبا او قهرکرد ودیگر با او هیچ حرفی نزد*  یک شب وقتی دختر به خواب رفت ودر خوا ب فرشته ی مهربانی را دیدکه پیش او آمدو به او گفت ( دختر اگرشما همینطور برادرت را اذیت کنی وبه کارهای بد خود ا دا مه بدهی خداوند سینا کوچولورا از تو می گیرد وپیش خودش می برد وتو دیگر برادر نخواهی داشت تاوقتی که در  خانه حوصله ات سر می رودبا او بازی کنی وهمیشه تنها خواهی شد ولی سوسن خانم گوشش به این حرف ها بدهکار نبود واصلا تو جهی به حرفهای فرشته ی مهربان نکرد وباز به آزارواذیت برادر خود پر داخت *

چند شب بد دوباره فرشته به خواب سوسن آمد از او خوا هش کرد که به برادرش خود حسودی نکند واینقدر آن طفل معصوم را به خاطر حسادت خود آ زار ندهد * ولی این بار هم توجعی به حرفهای فرشته نداشت*

تااین که بالاخره یک شب که اودر خوا ب عمیقی فرو رفته بود در

خواب دید که برادرش در کنار حوض حیاط که پرازآب بود باهم بازی می کردند و در حوض چند ماهی قرمز کوچولو شنا می کردند وبرادرش لب حوض ایستادومحو تماشای ماهی ها شده که ناگهان پایش از لب حوض لیز خورد وداخل حوض افتاد وچون شنا بلد نبو د در آب حوض خفه شد ومرد* سوسن که این صحنه وحشتناک را دید  باداد وفریاد  از خواب پرید وسریع به  طرف تخت برادرش رفت ودید که او آرام وغرق خواب است وهیچ اتفاقی برای او نیفتاده است

خوشحال شد وآن روز بود که سینا برای همیشه  برادر ازیز و دوست داشتنی سوسن شد وهیچ گاه سوسن او را تنها نمی گذاشت و مدام مواظب او بود وخیلی هم او را دوستقلبقلب می داشت وبرای همیشه این عادت بد خود یعنی حسادت را از یاد برد و فراموش کرد*

 

[ پنجشنبه ٥ شهریور ۱۳۸۸ ] [ ۱۱:۱٠ ‎ق.ظ ] [ حانیه ]

ببینیدچقدر توپک

  

 

 

 

 

 

 

 

 

[ دوشنبه ٢ شهریور ۱۳۸۸ ] [ ٤:۳٢ ‎ب.ظ ] [ حانیه ]

ما حالا از عروسی برگشتیم خیلی کیف داد  اینقدر سرگرم بازی بودم که یادم رفت عکس بگیرماونجا کلی دوست پیدا کردم 

فعلا بای

[ یکشنبه ۱ شهریور ۱۳۸۸ ] [ ۳:۳٢ ‎ب.ظ ] [ حانیه ]
.: Weblog Themes By WeblogSkin :.
درباره وبلاگ

من حانیه متولد 9/8/80 هستم .از 8 سالگی شروع به نوشتن این وبلاگ کردم..... به خونه ی من خوش اومدید . تو این خونه خودم فرمانروا هستم ....خودم می نویسم و عکس میزارم ...تازه عکساشم خودم با فتوشاپ درست میکنم ( البته بعضی هاشو) این وبلاگ بیشتر درمورد موضوع های مربوط به شعر و داستان (ادبیات) هست ... امید وارم مطالب توی وبم مورد استفاده تون قرار بگیره ....
صفحات دیگر
لینک های مفید
امکانات وب

قالب براي اطلاع از آپيدت شدن وبلاگ در خبرنامه وبلاگ عضو شويد تا جديدترين مطالب به ايميل شما ارسال شود [Mail_Form]


ایران رمان

پری شهر قصه ها

براي اطلاع از آپيدت شدن وبلاگ در خبرنامه وبلاگ عضو شويد تا جديدترين مطالب به ايميل شما ارسال شود [Mail_Form]