قالب وبلاگ
نويسندگان
فورستر می گوید:  ((به نظر من رمان نویس باید همواره قبل از نوشتن چند مشکل را پیش خود حل کند یکی اینکه بعد چه اتفاقی خواهد افتاد ودیگر حادثه عمداه اش چیست ؟البته ممکن است درحین کار درحادثه عمده داستانش تغییراتی هم بدهد که در واقع هم به احتمال قوی این کار را می کند ویا در واقع بهتر است اسن کار را بکند زیرا در این صورت اجزا استانش کاملا باهم مرتبط خواهند شد نویسنده باید درانتخاب شخصیت داستان خود دقت داشته باشد وبرای تغیررفتارشخصیت در وقابل رویدادها وحوادث دلیل منطقی بیاورد وبه ذات رفتار او ایمان داشته باشد...
 
 
قلم
 
ادامه در ادامه مطلب ....

وبراساس تغییرات باور پذیر دراستان وشناسایی وشناخت هویت فردی شخصیت داستان وعکس العمل هایی که انجام می دهد شخصیت پردازی باورپذیر را بپروارند بااین تعاریف پس میرسیم به حوادث ورویداها وشخصیت پردازی یعنی کسی که در طی حوادث ورخدادهای داستان دچار مشکلات فراز ونشیب وجدال گردد وهویت فردی او از حضور یافتن از آغاز وابتدای داستان نیز تا پایان داستان تغییر یابد یعنی در داستان دو نوع تغیر ممکن است صورت بپذیرد
(تغیرات درونی وتغیرات بیرونی )
وطرح داستان بیان رشته حوادث است که تکیه بررابطه علت ومعلولی دارد طرح بیرنگ حاصل کشمکش وشخصیت پردازی است وکشمکش حاصل درگیری ها ومقابله شخخصیت ها با هم یا با عوامل بیرونی یا عوامل درونی است واین مقابله ودرگیریها پایه واساس حوادث را بنا می نماید وحوادث بوجود می آیند
مقصود از تعاریف کوتاهی از طرح شخصیت وشخصیت پردازی وتکرار آنها تاکید ونکته است 1)عناصر داستانی با هم پیوند و1-از روی دست رمان نویس :مترجم محسن سلیمانی ،تهران ،نشر هنر اسلامی 1367 –ص18 رابطه دارند
 
2)کشمکش فرایندی کاملا ضروری درداستان که به طور مستقیم به نیاز انگیزه ورفتار شخصیت ارتباط دارد
پس شخصیت باور پذیر تر در داستان با پیشرفت وجلورفتن قصه داستان دچار دودلی –شک –انتظار –انتخاب -تردید-اضطراب –وحشت –ناامیدی –می شود وبا گذار از این حالات روحی در مقابل واتفاقات وکشمکش های که ممکن است از درون (از طریق فکر –احساسات –واعماق وجود او واعتقادات او باشد )یا توسط حوادث بیرونی صورت پذیرد هویت فردی وموقعیت ووضعیت شخصیت ساخته وانتخاب می شود وشخصیت پرداز یصورت می پذیرد
پس کشمکش یکی از عناصر مهم در ساختار موضوع –طرح (بیرنگ می باشد معمولا شخصیتی در کتنون تمرکز قرار گرفته وبا نیروهایی که علیه او برخاسته اند یا با او سر مخالفت دارند به نزاع ومجادله می پردازد وهول وولا یا حالت تعلیق داستان را بوجود می آورد وداستان را به بحران وبزنگاه ونقطه اوج می کشاند ودر داستان گره گشایی صورت می گیرد وکشمکش ایجاد می شود
کشمکش در فرهنگ لغت عبارتند از :کشیدن ورها کردن
2-از هر سو کشیدن –کشاکش 3-جدال –ستیزه-4-خوشی وناخوشی غم وشادی -5-امر ونهی
در آکسفورد اینطور گفته شده : CONFLICT:FIGHT-QUARREL
FOR EXAMPLE:THREE SOLDIERS DIED IN THE CON FLICT
QUAREEL:TALK ANGRILY BECAUSE YOU CONNOT AGREE
 
_________________________________________________________
2-ادبیات داستانی :جمال میر صادقی –نشر سخن –چاپ پنجم 1386-ص295
3-فرهنگ فارسی معین :دکتر محمد معین –نشر بهزاد –چاپ 1386 –ص894
4-آکسفورد المنتری :انتشارات مدین قم –چاپ اول –پاییز -1371 –ص 47
 
 
 
عدم تعادل یا ناپایداری جز دیگر طرح است عدم تعادل یعنی برهم زدن تعادل زندگی .چیزی که ضد هنجارها وقواعد اجتماعی وطبیعی فرهنگی وعلمی و....باشد عدم تعادل یعنی هنجار شکنی وهمه عدم تعادلها از یک نیاز شکل می گیرد اگر نیاز نباشد هیچ اتفاقی رخ نمیدهد نویسنده باید ایجاد حس کنجکاوی وکشش وتشویش خواننده برای دانستن وپی گیری پیام یا قصه داستان یک گروه افکنی در زندگی شخصیت ایجاد می کند تا هنجار وتعادل زندگی عادی شخصیت برهم بریزد در واقع می توان اینطور معنی کرد که عدم تعادل همان گره افکنی است همان هنجار شکنی است که به دنبال خود در گیری وجدال ومخالفت وستیز را ایجاد می کند
کشمکش یا جدال ودرگیری برای بیان تکمیلی تعاریف گذشته به معنی دو نیروی مخالف است که این درگیری وکشمکش بین دو نیروی قهرمان معمولا روی می دهد که حتی نیروی ضد قهرمان گاهی بیشتر از قهرمان است ومعماهای پیچیده ایجاد میکند وقهرمان دچار سر درگمی وتلاش بیشتر برای برطرف کردن درگیریها وگره افکنی ها می شود
در روانشناسی نیاز را عدم تعادل معنی کرده اند مثلا گرسنگی که یک نیاز است که از بهم خوردن تعادل در یک ساختمان بدن ناشی می شود وتعادل آن هنگامی برقرار می شود که نیاز برطرف شود هر سیستم متعادلی پس از بهم خوردن تعادل وانگیزه میل دارد که تعادل اولیه را دوباره برقرار سازد در مرحله نهایی انگیزه به رفتار می انجامد به عبارتی انگیزه علت رفتار است
نیاز –عدم تعادل –انگیزه –گرسنگی (نیاز مادی بدن )
انگیزه رفع گرسنگی –غذا خوردن نیاز انگیزه را ایجاد می کند وجود داستانها وشخصیت ها وجود انگیزه است انگیزه ممکن است آنقدر مشخص باشد که خوانند ه از آغاز به
_______________________________________________________
5-قصه نویسی :مهدی حجوانی –چاپ دوم -1390-نشر سوره مهر –ص 75
 
 
 
 
پی ببرد یا در آخر متوجه انگیزه شخصیت داستان می شود عدم تعادل با نیاز شکل می گیرد وبه انگیزه می رسد عدم تعادل یعنی نامرتبی آشغتگی –بی نظمی وناهنجاری
وهمین عدم تعادل کشمکش ایجاد می کند زیرا در حالت عادی زندگی ودر حالت سکون هیچ کشمکش ایجاد نمی شود یعنی با یک شروع جذاب –عدم تعادل ناب وایجاد درگیری در موقعیتی بحرانی ومناسب وگیرا خواننده را همان آغاز درگیر می نماید وکشش وکنجدر او ایجاد می شود
نویسندگی یک پدیده مکانیکی است ووظیفه هنر مند این است که اگر موضوعی کلاسیک یا موضوعی که درگذشته وتاریخ بیان شده را انتخاب می کند چیزی به آن اضافه کند وآغاز وپایین وکشمکش  جدید وبهرانهای متفوتی داشته باشد وفضای داستان را تکراری بودن خارج سازد واز تقلید کردن بپرهیزد
باید کاری انجام دهد که درگذشته انجام داده نشده است به طور مثال آب را هر جا بریزیم فرم وراه خاص وجداگانه ای را طی میکند یا به طور مثال یک شاعر ممکن است در شعر کلاسیک وزن را رعایت کند اما باید نوآوریهای جدید وخلاقیت داشته باشد تا بتواند شعری نو با وزن وقافیه نو بسازد
ونکته اساسی ایجاد کشمکش در این است که کشمکش از جایی آغاز می شود مانعی در سر راه برطرف کردن نیاز شخصیت صورت می پذیرد واین نیاز باعث ایجاد انگیزه ورفتار برای گشایش آن می شود
نویسنده باید بداند که درگیری وکشمکش فقط در ایجاد زدوخورد واعمال فیزیکی بین قهرمان وضد قهرمان یا شخصیت خوب وبد نیست ایجاد جنگ وگریز وحوادث هیجان انگیز وزد وخورد های فیزیکی ممکن است برای خواننده جذاب وگیرا باشد اما نباید از حد بگذرد
این گونه حوادث مانند کسی می ماند که فقط از غذایی لذت ببرد که فلفلش زیاد باشد پس از یاد نبریم که بزن بزن به خودی خود ودر نهایت بی معنی است در یک داستان خوب کمترین درگیری فیزیکی می توان بیشترین آگاهی ها را به دیگران داد
درداستان ارزشمند عمل ها باید پر معنی باشد درطرح داستان فقط باید حوادثی بیایند که با هم رابطه دارن دومعمولا با ایجاد نوعی درگیری درداستان هم خوانندگان بی تجربه را درگیری در داستان همان برخوردی است که بین رفتارها –اعمال –افکار تمایلات –وخواسته ها روی می دهد
درگیری وکشمکش دربعضی از داستان ها ممکن است پیچیده وتودرتو ومتفاوت باشد وممکن است گاهی مشخص وروشن باشد وشخصیت ممکن است در داستان با یک شخصیت دیگر یک گروه یا حتی عوامل طبیعی وحوادثی (مثل زلزله –آتشفشان تصادف اتومبیل ها –سیل –جنگ –و....)درگیر ودارا باشد وشاید برای تصمیم گیری وراه انتخاب مسئله مهمی دچار کشمکش روحی وذهنی گردد
*برای دادن اطلاعات بیشتر درباره شخصیت اصلی به خواننده می توانید از شیوه گیرای توقف حادثه استفاده کنید این شیوه به خصوصی در صحنه های زد وخورد منجر به قتل بسیار کارآمد است در این گونه صحنه ها مقتول باید همواره شخصیت فرعی ولی شناخته شده ای باشد مطالبی که به اندازه نزاعشان جذاب است به تعویق می اندازد سپس دوباره سراغ قهرمان شخصیت فرعی پلید می رود وآنها شروع به زدوخورد می کنند وشخصیت پلید می میرد وخواننده درگیر وادار این زد وخورد با هویت شخصیت پلید نیز آشنا می شود
 
 
 
__________________________________________________________
6-تاملی دیگر در باب داستان :لارنس پرین –ترجمه محسن سلیمانی –نشر سوره مهر –پاپ هفتم 1387-ص32
7-درسهای درباره داستان نویسی :لئونارد بیشاب –محسن سلیمانی – نشر سوره مهر –چاپ چهارم 1390-ص394
 
 
 
 
برای ایجاد واستفاده از یک کشمکش خوب داستانی باید به چند نکته اساسی توجه کرد که عبارتند از :
1-کشمکش باید فاقد کشمکش جهانی باشد .اگر رفتاری معقولانه نباشد وهیچ علت ومنطق داستانی نداشته باشد بخش انگیزه از درونش می افتد
*کشمکش جهشی JUMPING CON FLICT:کشمکشی است که هنگام گذار از مراحل نیاز –انگیزه رفتار با پرش از مرحله انگیزه ونادیده گرفتن آن یکباره به مرحله رفتار رسیده است این نوع کشمکش یا بدون انگیزه صورت می گیرد یا طی آن خواننده از ایجاد رفتار مطلع نمی شود ودر هر حال نوعی جا افتادگی وخلل در نمودار نیاز –انگیزه –رفتار ایجاد می شود
در زندگی عادی نیز اگر دو نفر را ناگهان د رحال بگو مگو یا درگیری ببینیم اولین سئوال ما این است که انگیزه وعلت چنین کشمکشی چیست ؟عدم اطلاع از انگیزه طرفین موجب می شود که ما هر گز نتوانیم درباره چنین کشمکشی داوری کنیم 8
2-کشمکش ساکن :شخصیت در وضعیتی قرار می گیرد که می خواهد کاری را انجام دهد وبا خود کلنجار می رود که انجام بدهد یا نه اگر این کشمکش خیلی طولانی توصیف شود کشمکش ساکن می شود که عمل داستانی ندارد یعنی شخصیت دائم در حال فکر کردن است که کاری را انجام دهد یا نه وکش دادن در این مرحله اشتباه است وحوصله خواننده را از بین می برد
نباید یک نقطه یا اطلاع دهی یا فکر کردن وحق انتخاب وتصمیم گیری را از یادکش داد وتوصیف کرد باید از یک سرعت گیر استفاده وایجاد گردد واز احساس نیاز بی انگیزه نباید به رفتار رسید
*کشمکش ساکن /STATIC CONFLICT:به رغم آنکه ممکن است مبارزه بین دو طرف دعوا جریان داشته باشد خواننده اشتیاق چندانی به عاقبت این زد وخورد ندارد وعلاقه ای به دانشتن نتیجه آن ندارد
     
                   
8-قصه نویسی :مهدی حجوانی –همان –ص79
 وقایع مانند گرامافونی که سوزنش روی خط افتاده باشد مرتب در جا می زند وحوصله خواننده راسر میبرد وبه نوعی یک ودو کردن بیحاصل شبیه است که دو علت دارد
الف)شخصیت اراده ویا نیروی لازم برای شبرد مقاصدش را ندارد
ب)جذبه وکشمکشی که در هدف موجود نیست تا شخصیت را به مبارزه ای شدید تر برای دست یافتن برآن را دارد9
3-کشمکش تصاعدی :به طور مثال مانعی برای شخصیت ایجاد می شود که به شغلش نرسد وکم کاری می کند یعنی ممکن است کسی مانع ایجاد کرده باشد یک نفر زیر آبش را زده باشد تا نگذارد به هدفش  برسد کشمکش موارد قابل پیش بینی شده وباور پذیر است که می تواند کشمکش با محیط –کشمکش با طبیعت –کشمکش با دیگران –کشمکش برای رسیدن به عشق –کشمکش با هنجارهای اجتماعی و...باشد
*کشمکش تصاعدی CLIMATIC CONFLICT:درگیری وتصاعدی است که به تدریج بحرانی وحاد می شود این کشمکش از نقطه عدم تعادل وآشفتگی آغاز می شود وسیری طبیعی وبی دست انداز وسکته به سوی نقطه اوج میابد
پس هر بی نظمی یگ گره افکنی است و ناپایداری براساس نیاز است نیاز به شغل –عشق –فقر –گرسنگی –ثروت-آزادی -......وهر چیزی که در نظرمان مهم است وهر گاه نیاز یک فرد با مانع روبرو شود کشمکش ایجاد می شود رفتاری که شخصیت ایجاد می دهد باید انگیزه ای منطقی و باور پذیر داشته باشد
کشمکش خوب باید به رشد یک داستان قوی کمک کند ونویسنده برای ایجاد وآغاز یک کشمکش خوب می تواند شخصیت داستان خود ار در یک توطئه یا وضعیتی نفس گیر وجذاب قرار دهد ویا یک وضعیت
9-قصه نویسی :مهدی حجوانی –پیشین –ص82
10-قصه نویسی :مهدی حجوانی –همان –ص82
 
 
 
خطرناک وجسمانی در موقعیتی پرشور وحساس وهیجان انگیز باشد یک وضعیت دشوار شاید یک خیال وتصوری بیهوده واشتباه درذهن شخصیت داستان باشد
*کشمکش از تضاد شروع می شود وبه تقابل می رسد ودر تقابل ادامه می یابد پس کشمکش حاصل جمع تضاد وتقابل است
تضاد –روشنایی وتاریکی خوش اخلاقی وبد اخلاقی –خوش بینی وبد بینی –سفید وسیاه –خوبی بدی –زیبایی وزشتی وپلیدی ونیکی که با یکدیگر ناسازگارند ونه تنها با هم جمع نمی آیند بلکه به شدت یکدیگر را دفع می کنند
تقابل-برخورد جسمانی دو نیروی متضاد است وقتی خوبی وبدی برا نابودی یکدیگر وارد می شوند تقابل انجام گرفته است اگر زشت زیبا را به دلیل زیبا بودنش از بین ببرد تقابل بوجود آمده است پس درگیری دو متضاد که به نابودی یکی وپیروزی دیگری یا به ضعف هر دو می انجامد تقابل است اما تقابل وتضاد را می توان بر هم منطبق کرد یاغ در امتداد هم قرار داد وبه خطی طولانی تر دست یافت اما آیا می توان آنها را درعمود یا افقی بودنش یکی دانست ؟
اینجاست که تضاد بهوجود می اید یعنی دو خط در عمودی وافقی بودن باهم در تضادند ووقتی یکدیگر را قطع می کنند از تقاطع آنها تقابل بوجود می آید به طور مثال دو نفرآدم در آدم بودن با هم یکی اند اما در خوب وبد بودن باهم در تضاد ند ووقتی به بخورد با یکدیگر می پردازند تقابل انجام می گیرد 11
*می توان کشمکش را به چهار نوع تقسیم کرد
1-کشمکش جسمانی :وقتی دو شخصیت درگیری جسمانی دارند وبه زور ونیروی جسمی متوئسل می شوند مثلا دو کشتی گیر 2-کشمکش ذهنی :وقتی دو فکر با هم مبارزه می کنند مثلا شطرنج بازها
_______________________________________________________
11-عوامل داستان الهه بهشتی –انتشارات برگ –چاپ دوم 1376-ص65
 
 
 
3-کشمکش عاطفی :وقتی که عصیان وشورشی درمیان باشد ودرون شخصیت داستان را متلاطم کند مثلا کسی ساکت نشسته اما در وجودش غوغا وجوششی باشد که ناگهان سرریز کند وموجب دگرگونی وهیاهویی شود مثل سودای عشق
 
4-کشمکش اخلاقی :وقتی که شخصیت داستان با یکی از اصول اخلاقی  واجتماعی سر مخالف داشته باشد
5-کشمکش آدم با طبیعت :داستان کوتاه –زورق بی حفاظ نوشته استیفن کرین
6-کشمکش جامعه با جامعه :دو گروه دو ملت به کشمکش می پردازند داستان کوتاه (تجهیز ملت /نوشته جلال ال احمد )
 
[ جمعه ٢۳ بهمن ۱۳٩٤ ] [ ٦:٠۳ ‎ق.ظ ] [ حانیه ]
.: Weblog Themes By WeblogSkin :.
درباره وبلاگ

من حانیه متولد 9/8/80 هستم .از 8 سالگی شروع به نوشتن این وبلاگ کردم..... به خونه ی من خوش اومدید . تو این خونه خودم فرمانروا هستم ....خودم می نویسم و عکس میزارم ...تازه عکساشم خودم با فتوشاپ درست میکنم ( البته بعضی هاشو) این وبلاگ بیشتر درمورد موضوع های مربوط به شعر و داستان (ادبیات) هست ... امید وارم مطالب توی وبم مورد استفاده تون قرار بگیره ....
صفحات دیگر
لینک های مفید
امکانات وب

قالب براي اطلاع از آپيدت شدن وبلاگ در خبرنامه وبلاگ عضو شويد تا جديدترين مطالب به ايميل شما ارسال شود [Mail_Form]


ایران رمان

پری شهر قصه ها

براي اطلاع از آپيدت شدن وبلاگ در خبرنامه وبلاگ عضو شويد تا جديدترين مطالب به ايميل شما ارسال شود [Mail_Form]