/ 5 نظر / 48 بازدید
نیلوفر

در این خاک زر خیز ایران زمین/نبودند جز مردمی پاک دین همه دینشان مردی و داد بود/وزان کشور ازاد و اباد بود نگفتند حرفی که ناید به کار/نکشتند تخمی که ناید به بار چو مهر و وفا بود کیششان/گنه بود ازار کس پیششان همه بنده پاک یزدان پاک/همه دل پر از مهر این اب و خاک پدر در پدر اریایی نژاد/ز پشت فریدون نیکو نهاد بزرگی به مردی و فرهنگ بود/گدایی در این بوم و بر ننگ بود کجا رفت ان دانش و هوش ما/که شد مهر میهن فراموش ما که انداخت اتش در این بوستان/کز ان سوخت جان و دل دوستان چه کردیم کین گونه گشتیم خوار/خرد را فکندیم زین سان ز کار نبود این چنین گشور و دین ما/کجا رفت ایین دیرین ما به یزدان که این کشور اباد بود/همه جای مردان ازاد بود در این کشور ازادگی ارز داشت/کشاورز خود خانه و مرز داشت گرانمایه بود انکه بودی دبیر/گرامی بد انکس که بودی دلیر نه دشمن در این بوم و بر لانه داشت/نه بیگانه جایی در این خانه داشت اگر مایه زندگی بندگیست/دو صد بار مردن به از زندگیست بیا تا بکوشیم و جنگ اوریم/برون سر از این بار ننگ اوریم به یزدان که هرگز جهان افرین/نه با بنده مهر ورزد نه کین ز نیک و بدت هر چه اید به سر/ز خو

نیلوفر

سلام بی معرفت. میخوام برا مسابقه اینو بخونم نظرت؟؟؟؟؟؟؟[متفکر]

نیلوفر

چون چی؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟[سوال][سوال][سوال]

نیلوفر

رمز عبور وبم یادم نیست بد بخت شدم[افسوس][اوه]

نیلوفر

به وب جدیدم سر بزن در ضمن ادرس ایمیلمو میدم توهم بده یادت نره لینکم کنی.[تماس]